آیا از آپلود سنتر بخش ارسال مطلب نیلوبلاگ استفاده می کنید؟
گزینه 1 :
110 نفر - 59.13%
گزینه 2 :
76 نفر - 40.86%